06 Januari 2010

VISI PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING SMKST DAN PERANAN KAUNSELOR


VISI PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

MEWUJUDKAN IKLIM PENDIDIKAN YANG KONDUSIF,
TERAPUTIK DAN ELEKTIF DARI ASPEK FIZIKAL,
PERHUBUNGAN DAN PENGURUSAN BERTERASKAN
KONSEP PERHKIDMATAN BIMBINGAN DAN
KAUNSELING BERKUALITI SECARA MENYELURUH
DAN BERKESAN DEMI KECEMERLANGAN PELAJAR
DAN SEKOLAH.

MISI

MISI PERKHIDMATAN
BIMBINGAN DAN KAUNSELING

DENGAN PENUH RASA TANGGUNGJAWAB DAN
BERSUNGGUH-SUNGGUH MENYEDIAKAN
PERKHIDMATAN MENOLONG BANTU PELAJAR DARI
ASPEK PENGAYAAN, PERKEMBANGAN,
PENCEGAHAN DAN PEMULIHAN UNTUK
MEMPERTINGKATKAN PENGETAHUAN, KETRAMPILAN DAN KONSEP KENDIRI POSITIF YANG
PERLU DALAM MENGHASILKAN MASYARAKAT
MADANI MELALUI PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING YANG BERKESAN, BERAMANAH
BERTERASKAN FALSAFAH PENDIDIKAN
KEBANGSAAN.

FALSAFAH

FALSAFAH PERKHIDMATAN
BIMBINGAN DAN KAUNSELING

BAHAWASANYA SETIAP PELAJAR MEMPUNYAI
POTENSI YANG BOLEH DIGEMBELINGKAN SECARA
OPTIMUM MENERUSI PENGURUSAN MENYELURUH
PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING YANG
CEKAP, BERKESAN DAN BERAMANAH
BERTERASKAN SUMBER DALAMAN DAN LUARAN
BAGI MELAHIRKAN PELAJAR YANG SEIMBANG DARI
ASPEK INTELEKTUAL, JASMANI, EMOSI DAN
ROHANI SERTA BERIMAN DAN BERAMAL SOLEH.


SENARAI TUGAS KAUNSELOR

1. MENYEDIAKAN RANCANGAN TAHUNAN PROGRAM DAN AKTIVITI PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEKOLAH..

2. MENGENALPASTI KEPERLUAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

3. SEKOLAH MELALUI KAJIAN KEPERLUAN, SOALSELIDIK, TEMU BUAL DAN PERBINCANGAN DENGAN PELAJAR, GURU,PENTADBIR,KAKITANGAN SEKOLAH,IBU BAPA DAN BEKAS PELAJAR.

4. MERANCANG, MENGAWALSELIA DAN MENGEMASKINI REKOD DAN INVENTORI PELAJAR.

5. MENGUMPUL, MENYEDIA, MENYEBAR MAKLUMAT BIMBINGAN DAN KAUNSELING KELOMPOK DAN TUNJUKAJAR. INSTRUCTIONAL) YANG MERANSANG PERKEMBANGAN PELAJAR SECARA OPTIMUM.

6. MERANCANG,MELAKSANA DAN MENGAWALSELIA PERKHIDMATAN KAUNSELING INDIVIDU SECARA PROFESIONAL DAN BERETIKA.

7. MERANCANG,MELAKSANA, MENGAWALSELIA AKTIVITI KEMAHIRAN BELAJAR UNTUK SEMUA PELAJAR.

8. MERANCANG, MELAKSANA, MENGAWALSELIA SERTA MENILAI PROGRAM DAN AKTIVITI PEMBERIAN MAKLUMAT SESUAI DENGAN PENAWARAN PAKEJ PENSIJILAN TERBUKA DAN KEPERLUAN IPT

9. MERANCANG, MELAKSANA, MENGAWALSELIA DAN MENILAI PROGRAM DAN AKTIVITI PENDIDIKAN PENCEHAGAN DADAH, INHALAN, ROKOK DAN ALKOHOL.

10. MERANCANG MELAKSANA, MENGAWALSELIA DAN MENILAI PROGRAM DAN AKTIVITI UNTUK EMNYEDIA DAN MENDEDAHAKAN PELAJAR KEPADA PELUANG MELANJUTKAN PELAJARAN DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI DALAM LUAR NEGARA.

11. MERANCANG, MELAKSANA, MENGAWALSELIA DAN EMNILAI PROGRAM DAN AKTIVITI PERKHIDMATAN KONSULTASI DAN RUJUKAN BERHUBUNG BIMBINGAN DAN KAUNSELING, KERJAYA DAN PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH.

12. MERANCANG, MELAKSANAKAN, MENGAWALSELIA DAN MENILAI PROGRAM DAN AKTIVITI KONFERENS DENGAN IBI BAPA, GURU, KAKITANGAN BUKAN GURU DAN AGENSI KERAJAAN DAN BUKAN KERAJAAN YANG TERLIBAT DALAM PROSES PENDIDIKAN DAN PERKEMBANGAN PELAJAR.

13. MEMBUAT PENILAIAN AKTIVITI, MODUL, MODEL, INSTRUMEN DAN PENDEKATAN SECARA MENYELURUH BAGI MENINGKATKAN MUTU DAN PROFESIONALISMA PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEKOLAH.

14. MERANCANG, MENYELARAS DAN MENILAI SUMBER DAN BAHAN RESOS PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING.

15. MENJADI URUSETIA KEPADA JAWATANKUASA PENYELARAS PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING.

16. MENJADI PENGGERAK UTAMA DALAM PROGRAM LATIHAN DALAMAN BAGI EMNYEBARKAN PENINGKATAN PROFESIONALISMA PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI SEKOLAH.

17. MEMBERI KHIDMAT KAUNSELING KRISIS KEPADA PELAJAR, GURU, KAITANGAN DAN IBU BAPA YANG MEMERLUKANNYA.

18. MENJADI PERSONEL PERHUBUNGAN SERANTA SEKOLAH DENGAN AGENSI-AGENSI LUAR YANG BERKAITAN.

19. MENJADI AHLI JAWATANKUASA EX-OFICIO DALAM JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH.

20. MENJADI AHLI JAWATANKUASA DALAM MAJLIS PERANCANG SEKOLAH, DISIPLIN SEKOLAH DAN JAWATANKUASA LEMBAGA/BADAN PENGAWAS SEKOLAH.

21. MENJADI PENYELAERASW DALAM PROGRAM MENTO-MENTE SEKOLAH

22. MENJADI PENYELARAS DALAM PROGRAM-PROGRAM PENGEMABNAGAN PELAJAR SEPERTI KOLOKIUM, MOTIVASI, KEM JAYA DIRI DAN KURSUS KETATANEGARAAN.